Generalforsamling mandag den 20. marts kl. 19.00

22-01-2023

Borup Gymnastikforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 19. marts kl. 19.00 i cafeområdet ved Borup Hallen.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden iflg. vedtægter

§ 10 Afdelingernes Generalforsamling

Stk. 1. Senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde skal afdelingerne afholde deres ordinære generalforsamling,

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
  4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v.
  8. Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen skal indvarsles senest to uger før i et lokalt blad, på afdelingens hjemmeside eller på lignende betryggende måde.

Stk. 3. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem af afdelingen, som ikke er i restance, og som er fyldt 16 år. Såfremt medlemmer er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne. Forældre eller værge kan dog aldrig have mere end en stemme, uanset antal medlemmer de repræsenterer.

Medlemmer af forretningsudvalget har ret til at deltage med taleret ved afdelingens generalforsamling.

Stk. 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5. En person kan kun vælges, hvis denne er til stede, eller hvis der foreligger skriftligt samtykke.

Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen består af mindst tre medlemmer. Bestyrelsens størrelse fastlægges på generalforsamlingen.

Stk. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for en periode af to år.

I lige årstal vælges formanden og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen.

I ulige årstal vælges næstformand, kasserer og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen.

Hvert år vælges en – to suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 8. Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv foretager konstituering og arbejdsfordeling i øvrigt.

Stk. 9. Der udarbejdes referat af det på generalforsamlingen behandlede, herunder beslutninger og valg.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder dette nødvendigt, eller såfremt mindst 1/10 af afdelingens medlemmer kræver dette, med angivelse af begrundelse og emner der skal behandles. Generalforsamlingen skal afholdes inden fem uger efter at krav herom er fremsat, og indkaldelse foretages med mindst to ugers varsel. I øvrigt finder bestemmelserne i §10 stk. 2 – 9 tilsvarende anvendelse.